Κατσαρας Π. & Ε. Ο.Ε

Η ‘Κατσάρας Π. & Ε. Ο.Ε.’ είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία με έδρα τη Βοιωτία που αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα και σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων της στις περιοχές που εξυπηρετεί και έχει ως στόχο να προσφέρει αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες της με ένα ικανό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Οι πελάτες της εταιρείας είναι Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς στους
οποίους η εταιρεία προσφέρει τις εξής υπηρεσίες: παροχή
εξειδικευμένου προσωπικού, υπηρεσίες γενικού καθαρισμού
χώρων, αποκομιδής απορριμμάτων.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η σοβαρότητα και υπευθυνότητα της Διοίκησης της εταιρείας,
αναφορικά σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών και υγείας & ασφάλειας
του προσωπικού που παρέχει, την οδήγησαν στην εφαρμογή ενός
Συστήματος Διαχείρισης, ικανό να διασφαλίσει την επίτευξη των
στόχων της και την άρτια λειτουργία της επιχείρησης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η εταιρεία ‘Κατσάρας Π. & Ε. Ο.Ε.’ έχει αναπτύξει, εφαρμόζει και
διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Υγείας & Ασφάλειας
στην Εργασία (ΣΔΠΥΑΕ) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO
9001:2008, ISO 140001:2004 και ΕΛΟΤ 1801:2008 (OHSAS
18001:2007). Το σύστημα που έχει αναπτυχθεί καλύπτει τις
απαιτήσεις των προτύπων και έχει πιστοποιηθεί από Ανεξάρτητο
Φορέα Πιστοποίησης.

Skip to content